• Meer dan 45 jaar ervaring
  • Deskundig en betrouwbaar
  • Zorgvuldig en persoonlijk
  • Natuurlijke resultaten

Algemene voorwaarden – Zantman Kliniek

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Cliënt: de opdrachtgever
Zantman Kliniek B.V.: de opdrachtnemer
Partijen : de opdrachtgever en opdrachtnemer

Artikel 2. Offertes

Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding wordt genoemd.

Artikel 3. Wijziging van de overeenkomst

1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden tewijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
2. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële consequenties heeft, zal de opdrachtnemer de opdrachtgever hierover van tevoren inlichten.

Artikel 4. Geheimhouding

Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de opdrachtgever en of opdrachtnemer is bepaald of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 5. Annulering

Bij annulering binnen 30 dagen voor behandeling is de opdrachtgever verplicht 10% van de totale verkoopsom te voldoen.

Artikel 6. Gebreken; klachttermijnen

1. De opdrachtnemer overhandigt aan opdrachtgever de levenslange groeigarantie na behandeling op de dag van behandeling. Indien de opdrachtgever een jaar na behandeling geen gehoor geeft aan de oproep voor een controleafspraak, kan daarna geen beroep meer gedaan worden op de garanties.
2. Klachten over de behandeling dienen door de opdrachtgever direct na ontdekking aan de opdrachtnemer te worden gemeld. De opdrachtgever zal in dergelijke gevallen op korte termijn door de opdrachtnemer worden opgeroepen voor een controleafspraak.
3. Indien een klacht gegrond is, zal de opdrachtnemer de werkzaamheden alsnog verrichten zoals opgenomen in de garantie bepalingen.
4. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal de opdrachtnemer slechts aansprakelijk zijn voor het deel dat niet overeenkomt met het overeengekomen behandelbedrag.

Artikel 7. Betaling

1. Betaling dient te geschieden binnen de door de opdrachtnemer met opdrachtgever afgesproken termijn in de valuta waarin is gefactureerd.
2. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van de opdrachtnemer en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens de opdrachtnemer onmiddellijk opeisbaar zijn.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

Indien de opdrachtnemer aansprakelijk is, dan is die aansprakelijkheid als volgt begrensd:
1. De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.
2. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer beperkt tot het met de opdrachtgever afgesproken bedrag, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
3. De opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.

Artikel 9. Wijziging en vindplaats van de voorwaarden

Deze voorwaarden zijn aan te vragen bij de opdrachtnemer. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de onderhavige opdracht.

Zantman Kliniek is aangesloten bij