• Meer dan 45 jaar ervaring
  • Deskundig en betrouwbaar
  • Zorgvuldig en persoonlijk
  • Natuurlijke resultaten

Disclaimer – Zantman Kliniek

Aan de samenstelling en inhoud van deze website wordt de uiterste zorg besteed. Toch aanvaardt “Zantman Kliniek”, middels deze disclaimer, geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid hiervan dan wel de directe of indirecte gevolgen van handelen of nalaten op basis hiervan. Er kunnen geen rechten van welke aard dan ook worden ontleend aan de inhoud van deze website.
“Zantman Kliniek” aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan uit het bezoeken van deze site.

De intellectuele eigendomsrechten op alle teksten, beelden, geluiden en programmatuur, niet direct beschermd door copyrights van leveranciers, van deze site zijn voorbehouden aan “Zantman Kliniek”.

Geen enkele tekstuele en/of grafische weergave van deze site mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt, in welke vorm of op welke wijze dan ook, elektronisch dan wel mechanisch (inclusief fotokopie, telefax berichten), of worden opgeslagen in een geautomatiseerd (gegevens)bestand, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van “Zantman Kliniek”.

Zantman Kliniek is aangesloten bij